Начално училище - учлищен комплекс Азбуки
 

Основно училище

Усилията ни са насочени към:

 • Формиране на интелектуални, практически и социални умения у децата чрез поставянето им в реални жизнени ситуации.
 • Мотивиране развитието на ученика съобразно неговите интереси и потребности.
 • Популяризиране на добрите постижения и провокиране на ученическа инициативност.
 • Надграждаща работа за формиране на добра езикова и писмена култура.
 • Създаване на условия за интегриране на ученика в училищната и социална среда.
 • Близък и постоянен контакт с родителите и синхронизиране дейностите по обучението и възпитанието  на децата

Ценности, в които вярваме и възпитаваме нашите ученици:

 • толерантност, търпимост, уважение;
 • умения за сътрудничество, работа в екип;
 • формиране на ценностна ориентация за добро, зло, правилно и неправилно;
 • възпитаване на отношение към проблемите, способност да отстояват своето мнение;
 • изграждане на лидерски качества на увереност в собствените сили и самочувствие на знаещи и можещи млади хора;
 • утвърждаване на приятелска атмосфера за работа, като се внушава, че приятелството е висша ценност, която свързва добрите хора и сходните морални качества;
 • любов към родното – история, природа, достиженията  на народа ни.

Образователни цели

 • Стимулиране на образователния потенциал на всяко дете, провокиране на детската любознателност и стремеж към опознаване на околния свят.
 • Подтикване към аналитично мислене и учене чрез обследване и преживяване.
 • Грамотност и любов към четенето.
 • Овладяване на интернет пространството за нуждите на образованието.
 • Обогатяване на знанията и информираността на всяко дете чрез разнообразни дейности и мероприятия.
 • Възпитаване  на любов към природата, полагане грижи и опазване.
 • Възпитаване  на вяра в собствените сили и възможности.