Начално училище - учлищен комплекс Азбуки
 

Основно училище

Усилията ни са насочени към:

 • Формиране на интелектуални, практически и социални умения у децата чрез поставянето им в реални жизнени ситуации.
 • Мотивиране развитието на ученика съобразно неговите интереси и потребности.
 • Популяризиране на добрите постижения и провокиране на ученическа инициативност.
 • Надграждаща работа за формиране на добра езикова и писмена култура.
 • Създаване на условия за интегриране на ученика в училищната и социална среда.
 • Близък и постоянен контакт с родителите и синхронизиране дейностите по обучението и възпитанието  на децата

Ценности, в които вярваме и възпитаваме нашите ученици:

 • толерантност, търпимост, уважение;
 • умения за сътрудничество, работа в екип;
 • формиране на ценностна ориентация за добро, зло, правилно и неправилно;
 • възпитаване на отношение към проблемите, способност да отстояват своето мнение;
 • изграждане на лидерски качества на увереност в собствените сили и самочувствие на знаещи и можещи млади хора;
 • утвърждаване на приятелска атмосфера за работа, като се внушава, че приятелството е висша ценност, която свързва добрите хора и сходните морални качества;
 • любов към родното – история, природа, достиженията  на народа ни.

Образователни цели

 • Стимулиране на образователния потенциал на всяко дете, провокиране на детската любознателност и стремеж към опознаване на околния свят.
 • Подтикване към аналитично мислене и учене чрез обследване и преживяване.
 • Грамотност и любов към четенето.
 • Овладяване на интернет пространството за нуждите на образованието.
 • Обогатяване на знанията и информираността на всяко дете чрез разнообразни дейности и мероприятия.
 • Възпитаване  на любов към природата, полагане грижи и опазване.
 • Възпитаване  на вяра в собствените сили и възможности.

 

* ЧОУ „Азбуки“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители и настойници, служители, работници, които данни са предоставени по законен начин. Обработват се обикновени данни за произход, настойничество. Целите на обработване са по повод образование, трудови и осигурителни правоотношения. Личните данни се предоставят само на НАП, НОИ, РУО и МОН. Не се предават в други държави. Данните се съхраняват в срокове съобразно законодателството на Р. България. Субектите на лични данни имат право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните, да подават жалба до КЗЛД или до съда. Ако тези данни не бъдат предоставени, няма да възникнат съответните права.