profili
 

Профили

Право

Наред с отличното овладяване на английски език, който е първи профилиращ предмeт, учениците получават сравнително богата юридическа култура и знания в областта на правото, което им помага по-лесно да се ориентират в условията на съвременното гражданско общество и да направят най-верния избор за своето бъдеще.

Правното образование и възпитание на средношколците се постига поетапно чрез следните учебни предмети, разположени в годините от 9 до 12 клас:

 • Основи на правото – 9 клас
 • Гражданско право – 10 клас
 • Вещно право – 10 клас
 • Облигационно право – 11 клас
 • Наказателно право – 11 клас
 • Административно правo и процес – 11 и 12 клас
 • Граждански процес -12 клас
 • Наказателен процес – 12 клас
 • Търговско право – 12 клас
 • Финансово право – 12 клас
 • Конституционно право – 12 клас

За всички правни дисциплини са написани учебници и учебни помагала, включително и онлайн платформа.

Преподавателите са от деловите среди и практиката- адвокати, действащи съдии и прокурори, лектори от Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’, УНСС и Нов български университет.

Примерите от практиката, решаването на казуси, посещенията в съда и наблюдаването и обсъждането на съдебни процеси, се посрещат с интерес от учениците още в девети клас.

Мениджмънт

Знанията, които възпитаниците ни натрупват през годините в този профил, постепенно ги подготвят за среща с предизвикателствата на съвременното пазарно общество.
Главната цел в профила е съчетаване на работата по овладяване на английски език с качествена общообразователна подготовка и натрупване на знания в сферата на икономиката и мениджмънта.

Методиката на обучение в профил мениджмънт се основава на стратегията в центъра на образователния процес да се постави ученикът, неговата предприемчивост, лидерски качества, творческо мислене и умения за работа в екип.

 

За това допринасят и:

 • проектнобазираното обучение;
 • различните ролеви и симулационни бизнес игри. 

 

Предпоставка за формирането на учениците като бъдещи мениджъри е обучението по учебните предмети от задължителноизбираема подготовка, разпределени в годините от 9 до 12 клас:

 • Мениджмънт (1, 2 част) – 9 и 10 клас
 • Теория на пазарното стопанство (1, 2 част) – 9 и 10 клас
 • Предприемачество и дребен бизнес – 11 и 12 клас
 • Финансов мениджмънт – 11 клас
 • Счетоводство и документация на фирмата – 11 и 12 клас
 • Данъчни и осигурителни отношения – 12 клас
 • Управление на персонала – 12 клас
 • Маркетинг и реклама (1 и 2 част) – 11 и 12 клас
 • Финанси – 12 клас 

Част от учебните дисциплини ( Теория на пазарното стопанство, Предприемачество и дребен бизнес, Финансов мениджмънт и Финанси) се изучават на английски език.

 

Преподавателският екип по профилиращата подготовка е от International University, УНСС, Нов български университет и специалисти от деловите среди и практиката. По профилиращите предмети Гимназията разполага с авторски учебни помагала, създадени само за нашите ученици от университетски преподаватели. Притежатели сме и на бизнес играта “The Game”, разработена от Harvard University, USA.

Хуманитарен

Този профил надгражда знанията по предмети от общообразователния цикъл и представлява интерес за онези млади хора, които желаят да се посветят на чуждите езици и предмети с хуманитарна насоченост.
В него обучението се реализира по задължителния учебен план, определен от МОН за езиковите гимназии.

Часовете, определени за профилираща подготовка, се разпределят между английски език, втори чужд език, български език и литература.

 • Английски език – първи профилиращ предмет
 • Немски език / Испански език – втори профилиращ предмет
 • Български език и литература – трети профилиращ предмет

Разширената програма за обучение по български език и литература и английски език е предпоставка както за успешното полагане на държавните зрелостни изпити, така и за успех в кандидатстудентската надпревара.

От учебната 2014-2015 г. Гимназията сформира група с втори език немски и за напреднали ученици, които са изучавали езика като първи чужд до 7 клас, или са достигнали ниво А2 по Европейската езикова рамка. Разширеното изучаване на езика като профилиращ предмет дава възможност на децата да усъвършенстват познанията си до ниво С1-С2.

 

Информационни технологии

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФИЛА Е РАЗРАБОТЕНА СЪВМЕСТНО СЪС СОФТУЕРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ (СофтУни). https://softuni.bg/.
Програмите са разработени съобразно най-модерните технологии, платформи и инструменти в ИТ сектора и са ориентирани към придобиване на практически знания и умения. Предметите Информатика и Информационни технологии се водят от преподаватели от Софтуерния университет.

Основни предмети, изучавани разширено в профила са:

 • английски език
 • информатика и информационни технологии
 • математика
 • втори чужд език 

Профилираното обучение по информатика и информационни технологии започва от 9 клас като през курса на обучение се изучават:

 • Основи на ИТ 
 • HTML & CSS (18 седмици)
 • Основи на програмирането 
 • Структури данни 
 • Програмиране с Java 
 • Обектно-ориентирано програмиране 
 • JavaScript основи 
 • Уеб програмиране с PHP и MySQL