obuchenie
 

Обучение

Приоритети

 • Прагматичност и научност в обучението
 • Равнопоставеност на общообразователна, чуждоезикова и профилираща подготовка
 • Иновативност и стремеж към непрекъсното усъвършенстване методиките на преподаване
 • Творчески подход и оптимизиране на учебното съдържание
 • Мотивация за сериозно отношение към учебния процес и задълбочено овладяване на учебния материал
 • Формиране на емоционална, комуникативна и поведенческа култура
 • Покриване на държавните образователни изискваниял

Общообразователната подготовка в задължителната й част е по учебен план за езиковите гимназии, утвърден от Министерството на образованието.

 

Подготовката по английски език е подчинена на амбициозна учебна програма, дело на нашите учители, и съобразена с нивата на европейската езикова рамка. Хорариумът на часовете по английски език, заедно с общообразователните и профилиращи предмети, водени на английски, за целия курс на обучение е 2802 часа.
Подготовката на завършващите ученици отговаря на изискванията за покриване на сертификатите Advanced и Proficient, необходими за кандидатстване в университети във Великобритания и Европа. Паралелно се извършва и подготовка за TOEFL и SAT1.

Като лицензиран център на Pearson Test of English (EDEXEL), Гимназията подготвя своите ученици за успешно покриване на сертификата за всички нива, само в рамките на учебната програма, без каквито и да са допълнителни занимания или частни уроци.

 

Профилираща подготовка – Английска гимназия “Проф. Иван Апостолов”е единственото училище в България, в което атрактивните профили право и мениджмънт се изучават по авторски учебни програми. Те допълват обучението по английски език и общообразователните предмети и изграждат фундамента за университетско образование, като дават познания различни от традиционните за средното образование.

 

Езиково обучение

Английски език

 • Обучението по английски език се реализира по учебен план на Mинистерството на образованието за езиковите гимназии. Във всички класове /8-12/ определен брой часове се водят от native speakers.
 • В 8-ми /подготвителен/ клас/ учениците от всички профили изучават английски език в рамките на 22 часа седмично по системата New Opportunities на издателство Longman и покриват 4 нива ( Beginners, Elementary, Pre-Intermediate , Intermediate). Използват се и допълнителни помагала, които системата предлага.
 • Новоприетите ученици полагат входен тест по английски език и според нивото на владеене на езика, се разпределят в езикови групи.
 • В края на всяка седмица се провежда тест върху изучения материал и в зависимост от резултатите учениците се разпределят по групи (напреднали и по –малко напреднали).
 • Учебната година завършва със задължителен писмен и устен изпит по английски език като резултатите от него са с голяма тежест за оформяне на годишната оценка.
 •  След подготвителната учебна година учениците могат да се явят на изпит по английски език Pearson Tests of English за покриване на Intermediate Level, /ниво В1/, който се организира от Гимназията .Изпитите се провеждат при нас като изпитните работи и записите се изпращат за проверка в централния офис в Лондон, откъдето на успешно представилите се кандидати се издават сертификати.

 

В 9,10 и 11 клас в часовете по английски език учениците покриват поетапнно нива В2 –С2.

 

 • На английски се изучават предметите история, география, биология, химия, физика, психология и логика, етика и право, философия, лидерство и бизнесетикет.
 • В 11 и 12 клас в профил Мениджмънт на английски език се изучават и предприемачество и дребен бизнес, финанси и финансов меноджмънт.
 • В края на всяка учебна година учениците от 9, 10 и 11 клас полагат задължителен изпит по английски език.
 • За всички желаещи се организира и провежда подготовка за TOEFL, SAT I, Cambridge Advanced и IELTS, както и летни езикови курсове в King’s School of English, Англия и САЩ..
 • Гимназията предлага консултация за всички завършващи ученици, които желаят да учат в чужбина.Те получават квалифицирана и компетентна помощ при избора на университети и специалности. Наборът от документи, необходими за кандидатстване (препоръки, академични справки и други), се подготвят изцяло от училището.

 

Сертификати

 

От 2009 г. Гимназията е лицензиран изпитен център за провеждане на всички нива на сертификатните изпити Pearson Test of English General

 

 

Защо PTE General?

 • Сертификат за владеене на английски език за съответното ниво, валиден за цял живот.
 • Признат за целите на академичен прием в колежи и университети във Великобритания и други европейски държави, както и при кандидатстване за работа във всички авторитетни международни компании.
 • 6 нива, напълно отговарящи на стандартите на Европейската езикова рамка (Common European framework).
 • Тестовите материали се подготвят и оценяват от екипи от професионалисти от Великобритания.

 

Организация на учебния процес

 

Дневен режим
Едносменно обучение – от 8.00 до 14.15 часа

 

 

Връзка с родителите:

 • При желание и потребност, срещи с родителите се осъществяват всеки ден в офиса на гимназията.
 • Еднократно през всеки срок се организират родителски срещи, за които се информира допълнително.
 • Всяка втора седмица родителите получават на електронната си поща извадка от дневника с информация за успеха и отсъствията на всички ученици от класа.

Втори чужд език

 • Обучението по втори чужд език започва от 9 клас.
 • Учениците от профилите „Право” и „Мениджмънт” могат да избират между испански, немски и руски.
 • В профилите „Хуманитарен” и „Информационни технологии”, вторият чужд език е профилиращ предмет и се изучава с по-голям брой часове. Изборът е между немски и испански.